ADHD og Europarådet – en skarp advarsel

Children’s right to safely overcoming hyperactivity and attention
problems

Barns rett til å få trygg behandling for hyperaktivitet og
oppmerksomhetsproblemer

5 norske stortingsrepresentanter har skrevet under på et skarpt opprop mot ADHD-medikamenter. Oppropet er i form av et forslag til anbefaling til fagkomitéen for helsespørsmål i Europarådet. Originalen finner du her på denne lenken.

Motion for a recommendation presented by Mrs Woldseth and others

This motion has not been discussed in the Assembly and commits only the members who have signed it

Forlag til anbefaling presentert av fr. Woldseth og andre

Dette forslaget har ikke blitt diskutert i forsamlingen, men kun med de undertegnede medlemmene.

The Assembly,

Til forsamlingen,

1. Recalls that with Recommendation 1562 (2002) Controlling the diagnosis and treatment of hyperactive children in Europe, it expressed a concern that an increasing number of children in Council of Europe member states are being diagnosed as suffering from €œattention deficit/hyperactivity disorder€ (ADHD), €œhyperkinetic disorder€ or related behavioural conditions. These diagnoses are entirely subjective and highly controversial, both in their diagnosis and treatment;

1. Vi minner om Anbefaling 1562 «Kontroll med diagnoser og behandling av hyperaktive barn i Europa», der det ble uttrykt bekymring for at et økende antall barn innen Europarådets medlemsland blir diagnostisert å lide av «oppmerksomhetssvikt/hyperaktiv lidelse» (ADHD), «hyperkinetisk lidelse» eller andre forhold mht oppførsel.
Disse diagnosene er fullstendig subjektive og svært kontroversielle, både i diagnose og behandling.

2. Notes that children and adolescents increasingly and in some member states in the main are being treated by means of central nervous system stimulants such as amphetamines or methylphenidate (and in a few countries now also with a new drug class having similar effects);

2. Vi merker oss at barn og voksne i noen medlemsstater i hovedsak og i økende antall blir behandlet med sentralstimulerende midler, som amfetaminer og metylfenidat (og i noen få land også med en ny medikamentklasse som har lignende effekter).

3. Notes that a number of reports and governmental warnings have been issued in the recent months on the misdiagnosing of children with such labels and against these types of drugs. Warnings among others have been issued by most of the national medicines agencies of the European Union member states, the European Medicines Agency, the Commission of the European Union, the U.S. Food and Drug Administration, and the United Nations Committee on the Rights of the Child. The warnings include that children using these drugs may suffer mental side-effects ranging from behavioural abnormalities, visual hallucinations, suicidal ideation, psychotic behaviour, to aggression or violent behaviour; and suffer heart attacks, strokes, liver damage and actually die;

3. Vi merker oss at det i de seneste månedene har kommet ut flere rapporter og statlige advarsler mot det å feildiagnostisere barn med slike merkelapper og imot disse typer medikamenter. Advarsler har blant annet blitt sendt ut fra de statlige legemiddeltilsyn i Europarådets medlemsland, det Europeiske Medikamentrådet, EU-kommisjonen, det amerikanske mat- og medisinrådet (FDA), og fra FN-s kommitè for barns rettigheter. Advarslene går ut på at barn som bruker disse medikamentene kan bli rammet av mentale bivirkninger, så som abnormal oppførsel, visuelle hallusinasjoner, selvmordstanker, psykotisk oppførsel, aggresjon, voldelig oppførsel og hjerteattakk, slag, leverskader og til og med død.

4. Recalls that this issue is of particular concern to the Council of Europe as a human rights organisation which aims, among other things, to protect the rights of children and to seek European responses to social and health problems including drug use;

4. Vi minner om at dette temaet er til særlig bekymring for Europarådet som en menneskerettsorganisasjon, og som blant annet har som mål å beskytte barnas rettigheter, og som arbeider for et europeisk fellesansvar for sosiale problemer og helseproblemer, herunder medikamentbruk.

5. According to a scientific review of all studies published on ADHD, there is significant lack of evidence showing any improvement of educational and social skills after drug treatments of children labelled with such diagnoses;

5. Ut fra en vitenskapelig samleundersøkelse (meta-study) av alle studier publisert om ADHD, er det en signifikant mangel på bevis på noen som helst forbedring av læreevne eller sosiale evner etter medikamentell behandling av barn som har fått slike diagnoser.

6. Notes that hyperactivity or lack of attention are symptoms that can be caused by numerous different reasons including the child eating too much white refined sugar, food additives or too little essential fatty acids (EFAs) and minerals. And that not only foods but also environmental toxins such as mercury or lead, as well as allergies and other physical aliments can affect behaviour and academic performance and appear to be the symptoms of ADHD or related learning or behavioural disorders. In other children the symptoms may have been caused by education not adapted to that child’s needs;

6. Vi vil peke på at hyperaktivitet eller mangel på oppmerksomhet er symptomer som kan skyldes mange forskjellige grunner, for eksempel det at barn spiser for mye raffinert sukker, tilsetningsstoffer i mat, mangel på essensielle fettsyrer (EFA) og mineraler. Og at ikke bare mat men også miljøgifter som kvikksølv og bly, samt allergifremkallende stoffer og andre fysiske påvirkniger, kan påvirke både oppførsel og akademisk prestasjon og tilsynelatende være symptomer på ADHD med tilhørendee lærevansker og dårlig oppførsel. Hos andre barn kan symptomene skyldes at skolen rett og slett ikke er tilpasset barnets behov.

7. Asks that the competent Committee study this matter and recommend a firm policy to take with regards to the treatment of children with these symptoms;

7. Vi ber om at en kompetent kommite studerer dette temaet og utformer en politikk som ivaretar behandlingen av barn med disse symptomene.

8. Asks the Committee of Ministers upon the receipt of the report and recommendations from the Parliamentary Assembly to adopt these, or that if it wishes to confirm the findings itself or through the Pompidou Group, does not use child psychiatric experts who are, or have been paid for by pharmaceutical companies producing stimulants or the new class of drugs used to treat the symptoms labelled as ADHD, and whose own research is not questioned or have been found to be biased or fraudulent.

8. Vi ber om at Minister-kommitèen, når den mottar denne rapporten og anbefalingene fra Parlaments-forsamlingen om å adoptere disse, og hvis den ønsker å få bekreftet funnene selv eller via Pompidou-gruppen, ikke bruker eksperter i barnepsykiatri som er, eller har vært betalt av legemiddelselkapene som produserer sentral-stimulerende medikamenter eller den nye klassen av medikamenter som blir brukt til å behandle symptomer som blir merkelappet med ADHD, og hvis egen forskning ikke er etterprøvet eller er funnet å være forutinntatt eller bedragersk.

Signed :

WOLDSETH, Karin S., Norway, EDG

ABBASOV Aydin Azerbaijan SOC

ALATALU, Toomas, Estonia, EDG

AZZOLINI, Claudio, Italy, EPP/CD

BIBERAJ, Aleksander, Albania, EPP/CD

CHRISTOFFERSEN, Lise, Norway, SOC

DEES, Dirk, Netherlands, ALDE

DROMBERG, Kaarina, Finland, EPP/CD

DUESUND, Ã…se Gunhild Woie, Norway, EPP/CD

GAJD KOVÃ, Alena, Czech Republic, SOC

GREENWAY, John, United Kingdom, EDG

HAJIYEV, Sabir, Azerbaijan, SOC

ISLAMI, Kastriot, Albania, SOC

JACOBSEN, Bjørn, Norway, UEL

MILO, Paskal, Albania, SOC

PERNASKA, Lajla, Albania, EPP/CD

SAKS, Katrin, Estonia, SOC

SEYIDOV, Samad, Azerbaijan, EDG

VAKSDAL, Øyvind, Norway, EDG

van WINSEN, Bart, Netherlands, EPP/CD

VEENENDAAL, Jelleke, Netherlands, ALDE


SOC: Socialist Group
EPP/CD: Group of the European People’s Party
ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
EDG: European Democratic Group
UEL: Group of the Unified European Left
NR: not registered in a group

Takk til Arild for lenken til Europarådet og for oversettelsen ovenfor! Han sier:

«Jeg er far til barn med ADHD-symptomer. Nettsiden til Håkon fant jeg i min tråling på internett etter alternativer til ADHD-medikamenter. Tanken min er å finne årsaken til symptomene og deretter å finne riktig behandling, slik at barnet får det bra. ( Dersom årsaken f.eks er gluten-intoleranse, kan dette lett rettes på ved å kutte ut brød, kornprodukter ). Som kjent, har ikke Ritalin/Concerta noen helbredende virkning, men kamuflerer symptomene. Skadevirkningene derimot, er mange (se felleskatalogen). Hvis noen vil ha kontakt med meg, med spørsmål eller tips, så er epost-adressen ariande3 (alfakrøll) online.no

search engine optimization